مجله علمی سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی

Undefined

                                                                      قابل توجه دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی

تلاش ها به ثمر نشست و مجله علمی سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی (GIS) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در فهرست مجلات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی

قرار گرفته است.

 براین اساس از این پس دانشجویان محترم می توانند با استفاده از این فرصت ارزشمند به منظور تکمیل فرآیند تحصیلی، یکی از مقالات خود را در این مجله به چاپ برسانند.

 شایان ذکر است فهرست یاد شده در سامانه eval.journals.iau.ir قابل بازیابی است.

 

 

Tags: 
Share