مجله علمی سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی

تعریف نشده

                                                                      قابل توجه دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی

تلاش ها به ثمر نشست و مجله علمی سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی (GIS) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در فهرست مجلات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی

قرار گرفته است.

 براین اساس از این پس دانشجویان محترم می توانند با استفاده از این فرصت ارزشمند به منظور تکمیل فرآیند تحصیلی، یکی از مقالات خود را در این مجله به چاپ برسانند.

 شایان ذکر است فهرست یاد شده در سامانه eval.journals.iau.ir قابل بازیابی است.

 

 

Tags: 
Share