کارگاه آموزشی TA

فارسی

کارگاه آموزشی TA با حضور اساتید و دانشجویان گروه روانشناسی، برگزار شد.
سخنران: شایان متین،دانشجوي  ارشد روانشناسي عمومی.

Tags: 
Share