آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهنزولیرایالگوی زمانی
91.99.177.170خیلی کمدوشنبه, 07/03/1396 - 11:05
10.0.0.2زیادیکشنبه, 08/10/1394 - 13:46
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
5.112.97.13خیلی کمچهارشنبه, 07/03/1398 - 12:28
151.242.108.227خیلی کمشنبه, 05/27/1397 - 16:36
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 11/01/1395 - 08:26
188.159.4.175خیلی کمجمعه, 01/31/1397 - 12:48
89.42.102.34خیلی کمشنبه, 04/15/1398 - 23:37
5.221.142.81خیلی زیادسه شنبه, 03/26/1394 - 14:42
5.239.216.72کمچهارشنبه, 06/31/1395 - 10:11
46.143.53.95خیلی کمیکشنبه, 12/15/1395 - 00:26
151.241.135.20خیلی کمدوشنبه, 10/27/1395 - 10:39
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
185.76.248.251خیلی کمیکشنبه, 12/22/1395 - 15:32
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
5.200.180.67خیلی زیاددوشنبه, 05/05/1394 - 01:04
zamiriخیلی کمسه شنبه, 03/26/1394 - 15:30

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس