آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهنزولیرایالگوی زمانی
185.76.248.251خیلی کمیکشنبه, 12/22/1395 - 15:32
91.99.177.170خیلی کمدوشنبه, 07/03/1396 - 11:05
46.143.133.251خیلی زیادپنجشنبه, 10/02/1395 - 09:43
31.58.22.18خیلی کمجمعه, 06/17/1396 - 01:29
37.114.227.245زیادسه شنبه, 05/09/1397 - 10:18
10.48.251.210خیلی کمشنبه, 06/06/1395 - 13:54
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 11/01/1395 - 08:26
178.21.41.138خیلی کمسه شنبه, 08/29/1397 - 10:50
89.42.102.34خیلی کمشنبه, 04/15/1398 - 23:37
2.190.29.241خیلی کمچهارشنبه, 03/09/1397 - 12:39
2.179.50.127زیادچهارشنبه, 05/07/1394 - 14:35
78.38.150.10کمشنبه, 10/25/1395 - 16:02
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
151.243.3.210خیلی کمدوشنبه, 11/18/1395 - 23:13
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
2.182.9.211خیلی کمیکشنبه, 06/15/1394 - 13:38
10.0.0.2زیادیکشنبه, 08/10/1394 - 13:46
5.126.63.236خیلی کمشنبه, 05/21/1396 - 01:31
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
151.242.108.227خیلی کمشنبه, 05/27/1397 - 16:36

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس